• spiks@spiks.org.rs
 • +381 11 2288436

Управни одбор

Управни одбор је извршни орган Скупштине и има 7 чланова.
Чланове Управног одбора бира Скупштина Савеза из редова чланства Савеза, на основу предлога председника Управног одбора. Из једне чланице у Управни одбор се може бирати један члан. Мандат чланова УО траје четири године. Исто лице може бити бирано више пута узастопно.

Чланови Управног одбора присуствују седницама Скупштине.
Надлежност Управног одбора је да:

 • доноси пословник о свом раду и друга општа акта која нису у надлежности Скупштине;
 • припрема седнице Скупштине, а између седница, руководи радом Савеза;
 • извршава одлуке и закључке Скупштине и подноси извештај о раду;
 • управља и располаже имовином и средствима Савеза у складу са Законом и одлукама Скупштине;
 • утврђује предлоге финансијског плана, доноси одлуке о реализацији;
 • утврђује предлоге Статута и других аката које доноси Скупштина, као и предлоге њихових измена и допуна;
 • доноси одлуку о новим изборима за Скупштину Савеза;
 • утврђује број представника у Скупштини, а на основу верификованог чланства;
 • одлучује у првом степену о пријему у чланство и искључењу из чланства у Савезу;
 • доноси одлуку о организовању и одржавању Републичких спортских игара и других манифестација;
 • предлаже Скупштини одборе, комисије и друга повремена и стална радна тела;
 • према потреби, формира комисије и друга повремена и стална радна тела;
 • расписује огласе и конкурсе;
 • усваја Општи акт о систематизацији радних места;
 • именује секретара Савеза;
 • утврђује и спроводи протоколе о међународним односима и сарадњи по питањима положаја особа са инвалидитетом.

Управни одбор заседа најмање четири пута годишње, а по потреби и више.
Седнице Управног одбора сазива председедник Управног одбора (УО).
Седница УО се обавезно сазива у року од 20 дана по захтеву већине чланова УО.
Седницом Управног одбора председава председник Управног одбора.
У раду Управног одбора учествује секретар Савеза без права одлучивања.

Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:

 • Дураковић Ненад
 • Пајевић Михаило
 • Гладовић Бојана
 • Цвијановић Бојан
 • Грбовић Кристина
 • Божић Марија
 • Костић Јелена
 • Петковић Зоран

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор је извршни орган Скупштине Савеза и има 7 чланова

Ненад Дураковић

 

– дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

– председник СПИКС

– експерт из области ванредних и кризних ситуацијазапослен у Нафтној индустрији Србије

– полазник је Академије младих лидера са инвалидитетом у организацији НООИС и ресорног Министарства

– током студија био је представник студената са инвалидитетом у великом броју студентских и стручних тела где се залагао за побољшање стандарда студената са инвалидитетом и примену универзалног дизајна


Thumb

Пајевић Михаило

– дипломиран војни инжењер електронике из Београда
– почасни председник, један од оснивача
– више од 20 година активиста у инвалидском покрету
– био активан у кошарци у колицима, један од оснивача ККК Дунав и Савеза кошаркаша у колицима Србије


Thumb

Божић Марија

– дипломирани правник, мастер европсих интеграција, наставник за енглеског језика
– у слободно време ужива у доброј храни, сунцу, путовањима и добром друштву


Thumb

Гладовић Бојана

– предавач на програму „Још увек возим“ из области безбедности у саобраћају
– чланица Управног одбора европске асоцијације особа са повређеном кичменом мождином ESCIF


Thumb

Грбовић Кристина

– дипломирани економиста из Чачка
– предавач на програму „Још увек возим“ из области безбедности у саобраћају
– члан репрезентције стонотенисера са инвалидитетом Србије


Thumb

Костић Јелена

– дипломирани дефектолог
– више од 10 година се бави оснаживањем особа са инвалидитетом у области образовања и запошљавања
– у слободно време се бави web design-om и израдом web sajtova


Thumb

Петковић Зоран

– председник Удружења параплегичара Смедерево
– активиста у удружењима која делују на подручју Града Смедерево
– члан стрељачке репрезентације Србије


Thumb

Бојан Цвијановић

Потпредседник Удружења параплегичара и квадриплегичара „Кипрус“ из Београда Члан клуба кошаркаша у колицима „Сингидунум Црвена Звезда“ из Београда и активни такмичар Члан Атлетског клуба „Погледи“ из Београда и активни такмичар

 

Skip to content