• spiks@spiks.org.rs
 • +381 11 2288436

Руководство

СКУПШТИНА

Према Статуту СПИКС:
Скупштина је највиши орган Савеза.

Скупштину сачињавају представници чланица Савеза (скупштинари) који се бирају на скупштинама чланица:

 • Свака чланица представљена је са једним скупштинаром у Скупштини;
 • Чланице које имају преко 50 чланова, представљене су са два, а чланице које имају преко 100 чланова, представљене су са три скупштинара у Скупштини;
 • Једна чланица може имати највише 3 скупштинара;
 • Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине представљен је са три скупштинара;

 

 Презиме и име УПИКСедиштеЧланова
1.Бошковић Вукоман1БеоградБеоград49
2.Зоран Миловановић1Ада-ЧукарицаБеоград25
3.Грбовић Кристина
Петковић Владан
2ЧачакЧачак50
4.Стојковић Славиша1КрагујКрагујевац26
5.Ђекић Љиљана1ШумадијаКрагујевац21
6.Ратковић Веско1КраљевоКраљево23
7.Никић Весна1КњажевацКњажевац10
8.Јовановић Станимир1ЛебанеЛебане3
9.Живковић Ц. Даница1ЛесковацЛесковац31
10.Костић Братислав1Нишавског окр.Ниш39
11.Прушевић Енес1Н.ПазараН.Пазара10
12.Благојевић Димитрије1ПараћинПараћин16
13.Петковић Зоран1СмедереваСмедерева30
14.Грубач Душанка1С.ПаланкаС.Паланка8
15.Савић Славиша1ШабацШабац41
16.Филиповић Звонко1УжицеУжице32
17.Трајковић Срђан
Пајевић Михаило
2ВрањеВрање53
18.Маринковић Маринко1ИвањицаИвањица9
19.Милутиновић Бојан1КИПРУСН.Београд15
20.Лукић Ненад1ЗемунЗемун10
21.Рајковић Горан
Лазин Сава
Луковњак Стеван
1ВојводинаНови Сад299

УПРАВНИ ОДБОР

Члановима 25. до 28 Статута регулисан је рад Управног одбора.

Управни одбор је извршни орган Скупштине и има 7 чланова.
Чланове Управног одбора бира Скупштина Савеза из редова чланства Савеза, на основу предлога председника Управног одбора. Из једне чланице у Управни одбор се може бирати један члан. Мандат чланова УО траје четири године. Исто лице може бити бирано више пута узастопно.

Чланови Управног одбора присуствују седницама Скупштине.
Надлежност Управног одбора је да:

 • доноси пословник о свом раду и друга општа акта која нису у надлежности Скупштине;
 • припрема седнице Скупштине, а између седница, руководи радом Савеза;
 • извршава одлуке и закључке Скупштине и подноси извештај о раду;
 • управља и располаже имовином и средствима Савеза у складу са Законом и одлукама Скупштине;
 • утврђује предлоге финансијског плана, доноси одлуке о реализацији;
 • утврђује предлоге Статута и других аката које доноси Скупштина, као и предлоге њихових измена и допуна;
 • доноси одлуку о новим изборима за Скупштину Савеза;
 • утврђује број представника у Скупштини, а на основу верификованог чланства;
 • одлучује у првом степену о пријему у чланство и искључењу из чланства у Савезу;
 • доноси одлуку о организовању и одржавању Републичких спортских игара и других манифестација;
 • предлаже Скупштини одборе, комисије и друга повремена и стална радна тела;
 • према потреби, формира комисије и друга повремена и стална радна тела;
 • расписује огласе и конкурсе;
 • усваја Општи акт о систематизацији радних места;
 • именује секретара Савеза;
 • утврђује и спроводи протоколе о међународним односима и сарадњи по питањима положаја особа са инвалидитетом.


Управни одбор заседа најмање четири пута годишње, а по потреби и више.
Седнице Управног одбора сазива председедник Управног одбора (УО).
Седница УО се обавезно сазива у року од 20 дана по захтеву већине чланова УО.
Седницом Управног одбора председава председник Управног одбора.
У раду Управног одбора учествује секретар Савеза без права одлучивања.

Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:

 • Пајевић Михаило
 • Гладовић Бојана
 • Милутиновић Бојан
 • Грбовић Кристина
 • Божић Марија
 • Костић Јелена
 • Петковић Зоран

НАДЗОРНИ ОДБОР

Према Статуту СПИКС: Надзорни одбор има функцију контроле рада Савеза и његових органа. Надзорни одбор има председника, два члана и два заменика. Најмање један члан Надзорног одбора мора имати стручну спрему економског смера.

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

 • Веселко Плазачић  – Председник
 • Марија Станишић
 • Мирко Ненадић

СПОРТСКА КОМИСИЈА

Спортска комисија је стално радно тело чије чланове бира и разрешава Скупштина СПИКС.

ЧЛАНОВИ СПОРТСКЕ КОМИСИЈЕ:

 • Душко Савић – Председник
 • Снежана Николич
 • Милутин Димитријевић
Skip to content