• spiks@spiks.org.rs
 • +381 11 2288436

Регистрација путничког моторног возила

Власници путничких аутомобила и мотоцикла – особе са инвалидитетом којима је решењем ПИО утврђено 80% и више телесног оштећења ИЛИ 60% и више оштећења доњих екстремитета, остварују следеће повластице приликом ретистрације првог возила у једној календарској години:

НЕ ПЛАЋАЈУ

 • порез на употребу моторних возила
 • еко таксу.

ПЛАЋА СЕ САМО:

 • фиксна комунална такса
 • регистрациона налепница
 • по потреби, такса МУП-у за издавање нове саобраћајне дозволе и таблице

ДОКУМЕНТАЦИЈА неопходна за остваривање овог права која се подноси МУП-у према пребивалишту подносиоца:

 • захтев за регистрацију путничког возила
 • решење ПИО о телесном оштећењу – фотокопија и оригинал на увид
 • фотокопија личне карте и оригинал на увид
 • саобраћајна дозвола
 • листе обављеног техничког прегледа (технички преглед)
 • обавезно осигурање са попустом које одобрава осигуравајуће друштво

 

НАПОМЕНА:
Уколико ОСИ у току календарске године, региструје два или више возила, ПОРЕЗ НЕ ПЛАЋА САМО приликом регистрације првог аутомобила у једној години (док важи регистрација за то прво возило које је регистровано), а за сва наредна регистровања плаћа порез.

Извод из Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара („Сл. гласник РС“, бр. 105/2016, 119/2017)
Члан 5

Порез на употребу моторних возила не плаћају:
1) особа са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њено име прво региструје у једној години, уз доказе о испуњењу прописаних услова;
2) особа са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њено име прво региструје у једној години, уз доказе о испуњењу прописаних услова;
2а) законски заступници вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину – на једно возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво региструје у једној години, уз доказе о испуњености прописаних услова;
3) здравствене установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, чији је власник Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у потпуности или у већинском делу – за амбулантна возила;
4) организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом – за возила прилагођена искључиво за превоз њихових чланова;
5) Министарство унутрашњих послова;
6) власници моторних возила чији погон је искључиво електрични.

Ако физичко лице по више основа из става 1. тач. 1) до 2а) овог члана има право на пореско ослобођење, то право остварује на једно путничко возило које се на име тог лица, уз доказе о испуњењу услова из става 2. овог члана, прво региструје у једној години.

Skip to content