• spiks@spiks.org.rs
 • +381 11 2288436

Паркинг места за возила особа са инвалидитетом у Београду

ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА

У јавним гаражама и на паркиралиштима налазе се означена паркинг места за возила особа са инвалидитетом (са налепницом).

Власници возила са инвалидском налепницом имају право на 3 сата бесплатног паркирања у свим гаражама и на паркиралиштима ЈКП „Паркинг сервис”, на посебно обележеним местима за ову категорију возача. После истека тог временског периода плаћају надокнаду по започетом сату.

На паркиралишту „Ада Циганлија” на којем се паркирање плаћа једнократно, паркирање инвалидских возила је бесплатно, док је на паркиралишту „ВМА” паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је првих 8 часова.

 

УЛИЧНА (ОПШТА) ПАРКИНГ МЕСТА

Општа паркиралишта, која су у систему контроле и наплате паркирања, имају посебно означена места за паркирање возила особа са инвалидитетом. На таквим паркиралиштима корисници са инвалидским налепницама услугу паркирања могу користити бесплатно и неограничено. Ова места обележена су хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.
У зонираном делу града за возила особа са инвалидитетом обележено је око 400 општих и око 200 посебних паркинг места. На општим паркиралиштима ван зонског система обезбеђено је 14 општих паркинг места за особе са инвалидитетом.
Особа са инвалидитетом може остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места добијањем паркинг карте у форми налепнице и правно на резервацију паркинг места.

 

ИНВАЛИДСКА ПАРКИНГ КАРТА

За добијање Инвалидске карте за паркирање (ИПК) потребно је да особе са инвалидитетом, на основу налаза надлежног органа о степену инвалидитета, прибаве решење градског Секретаријата за социјалну заштиту (Сектор за борачку и инвалидску заштиту), којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима (за текућу годину). Секретаријат за социјалну заштиту (Сектор за борачку и инвалидску заштиту) ради понедељком, средом и петком од 09 до 13 часова, телефон: 322 72 41, 330 90 92; у Улици Краљице Наталије 43-45.
ИПК се издају за текућу календарску годину, а важе на територији Републике Србије.

Претходне информације су преузете са сајта: Паркинг сервис.

Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији града Београда, тј. право на паркинг карту у форми налепнице, могу да остваре и особе са инвалидитетом уколико испуњавају следеће услове:

а) трајно оштећење доњих екстремитета – 70%;
б) обољење бубрега које захтева трајну хемодијализу;
в) губитак вида на оба ока – 100%, односно смањење обостраног вида – 90%
г) вишеструке сметње у развоју.

Особе под а), б) и в) достављају један од следећих докумената:

 • Решење или уверење комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења;
 • Решење надлежног центра за социјални рад и налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења.
 • Решење надлежног органа о признатом својству војног инвалида односно цивилног инвалида рата и медицинска документација која доказује постојање телесног оштећења под б) и в).

Особе под г) достављају један од следећих докумената:

 • решење или уверење комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења;
 • решење надлежног центра за социјални рад и налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења;
 • решење о категоризацији Секретаријата за образовање издато до 2009. године;
 • правоснажна судска одлука о лишавању пословне способности;
 • решење органа старатељства о стављању под старатељство са наводима о степену и врсти сметњи у развоју;
 • одлука надлежног суда о продужењу родитељског права.

Право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији града Београда особа са инвалидитетом може да оствари под условом:

а) да има пребивалиште на територији града Београда (доказ: лична карта, односно пријава пребивалишта за малолетно дете);
б) да је власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу (доказ: саобраћајна дозвола, односно уговор о лизингу).

Уколико је власник возила члан уже породице корисника (родитељ, старатељ, хранитељ, брачни друг, ванбрачни партнер или дете), поред саобраћајне дозволе односно уговора о лизингу, потребно је доставити и другу документацију под условом да се возило не користи у сврху обављања делатности:

 • лична карта корисника и члана уже породице (морају бити на истој адреси пребивалишта)
 • извод из матичне књиге рођених /венчаних
 • изјава два сведока оверена у суду или у општини
 • решење надлежног центра за социјални рад о стављању под старатељство, односно смештаја у хранитељску породицу;

в) да приложи саобраћајну дозволу са БГ регистарским ознакама.

Корисници који право остварују први пут, попуњавају Образац број 1., а корисници који су право остварили раније, попуњавају Образац број 2. Разлика је у томе што у Обрасцу број 2 уносите и број претходног решења о признатом праву (решење Секретаријата). Особе са инвалидитетом које су у претходној години оствариле право, приликом подношења захтева за текућу календарску годину нису у обавези да приложе документацију којом се доказује врста и степен телесног оштећења.
Ово право је лично и може да га користи само особа са инвалидитетом или пратилац, у присуству особе са инвалидитетом.

По Инвалидску паркинг карту (ИПК) можете отићи у:
Кориснички сервис „Паркинг сервиса“, на локацијама у Краљице Марије 7, Милешевска 51 и Таковској 31;

Документација коју је потребно приложити:

 1. Решење Секретаријата за социјалну заштиту, којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима (за текућу годину).
 2. Две фотографије величине 3,5 x 3 цм (ове димензије су важиле за старе обрасце личне карте)
 3. Саобраћајна дозвола

 

Већина следећих информација преузете су са сајта: eUprava.

Резервисање паркинг места за особе са инвалидитетом – посебно обележеног паркинг места

Поступак се покреће подношењем писаног захтева са пратећом документацијом на шалтеру писарнице Секретаријата за социјалну заштиту у улици 27. марта број 43-45.

Сврха поступка је издавање решења којим особа са инвалидитетом стиче право на коришћење резервисаног паркинг места.
Резервација паркинг места може да се тражи на адреси становања или на адреси запослења, у ком случају се доставља и потврда о запослењу од послодавца и образац М4.

По добијању решења Секретаријата за социјалну заштиту издатог за текућу годину, којим се утврђује право особе са инвалидитетом на бесплатно коришћење посебно обележеног паркинг места, на шалтеру писарнице Секретаријата за саобраћај у улици 27. марта број 43-45, подноси се писани захтев за резервацију паркинг места или се попуњава изјава да Секретаријат за саобраћај може, по службеној дужности, преузети решење Секратаријата за социјалну заштиту (уколико се подносилац захтева претходно обратио Секретаријату за социјалну заштиту).

Рок за обраду захтева је 30 дана. Уколико је захтев позитивно решен, особи са инвалидитетом доставља се решење о одобрењу на кућну адресу, која је у обавези да на основу примљеног решења, у ЈКП „Паркинг сервис“, Старине Новака бр. 22 преузме налепницу за коришћење резервисаног паркинг места. Истовремено, Секретаријат за саобраћај шаље решење ЈКП „Београд пут“ за обележавање резервисаног паркинг места, које је у обавези да исто реализује у року од 15 дана од дана пријема решења.

НАПОМЕНА:
Решење Секретаријата за социјалну заштиту издато за текућу годину, неопходно је приложити Секретаријату за саобраћај уз захтев за резервацију паркинг места.

 

Контакт подаци надлежних службеника:

Секретаријат за социјалну заштиту

Наташа Станисављевић, секретар
Јасмина Ивановић, заменик секретара
Телефон: 011/3309-094

Секретаријат за саобраћај

Душан Рафаиловић, секретар
Ненад Матић, заменик секретара
Контакт телефони: 011- 3309-599
3309-624
3309-716
3309-316
3309-170
имeјл: info.saobracaj@beograd.gov.rs

 

Правни основ:

Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 УС одлука, 55/14, 96/2015 и 9/2016 одлука УС и 24/2018)

Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима („Службени гласник РС“, бр. 2/2016, 19/2016 и 123/2018)

Одлука о јавним паркиралиштима (“Службени лист града Београда“, бр. 12/10 пречишћени текст, 37/11, 42/11-исправка 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/2016, 36/2017 и 118/2018)

Решења о општим паркиралиштима (“Службени лист града Београда“, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11, 36/13, 11/14, 76/14, 3/15 и 23/15, 2/2016, 78/2016, 91/2017, 5/2018, 108/2018 и 1/2019)

Skip to content