НАДЗОРНИ ОДБОР

Према Статуту СПИКС: Надзорни одбор има функцију контроле рада Савеза и његових органа. Надзорни одбор има председника, два члана и два заменика. Најмање један члан Надзорног одбора мора имати стручну спрему економског смера.

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:
Веселко Плазачић Председник
Марија Станишић
Мирко Ненадић