Мапа сајта Штампај
facebook youtube instagram email call lokacije
logo

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије - СПИКС

Union of Persons with Paraplegija and Quadriplegija of Serbia

logo ПРАВА И ПОВЛАСТИЦЕ


ПОВЛАСТИЦЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИЛИКОМ
УВОЗА АУТОМОБИЛА

Применом важећег Царинског закона („Службени гласник РС“, бр. 113/2017) особе са инвалидитетом нису више по основу инвалидности, посебно изузете од плаћања увозних дажбина приликом увоза аутомобила.

Сада се ослобађање од увозних дажбина за увоз аутомобила остварује на основу споразума о слободној трговини које је наша земља закључила (порекло моторног возила из земаља са којима су закључени овакви споразуми) и ова ослобођења, уколико се поднесе доказ о пореклу робе, под општим условима, важе за све грађане.
У пракси, највише проблема изазива прибављање овог документа (ЕУР1 образац, изјава на полеђини фактуре... које издаје извозник). Зато је потребно пре куповине проверити са продавцем- извозником да ли може да обезбеди овај документ јер је неопходан да бисте били ослобођени од плаћања царинских дажбина, а право на повраћај ПДВ за ОСИ 100% телесног оштећења можете остварити уколико сте ослобођени плаћања царинских дажбина. Уколико сте платили царину, нећете имати право на повраћај ПДВ по основу 100% телесног оштећења.
У заједничком документу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства финансија, утврђен је ПОСТУПАК за остваривање права и рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране особа са инвалидитетом.
  Право на повраћај ПДВ има:
 • особа са инвалидитетом 100% телесног оштећења по једном основу
 • родитељ или старатељ детета 100% телесног оштећења по једном основу
 • војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са 100% телесног оштећења
  Ово право се остварује на основу захтева поднетог Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (образац захтева можете преузети на сајту Министарства), уз који се прилаже следећа документација:
 • фотокопија личне карте
 • ЈЦИ (Јединствена царинска исправа) оверена од надлежне царинарнице и образац о обрачуну царинског дуга (уписује се законски основ ослобођења од плаћања царине)
 • доказ РФ ПИО о степену телесног оштећења
 • овлашћење за заступање/потврда надлежног органа (за дете)
Министарство врши повраћај ПДВ на вредност моторног возила максимално до 10 000 евра у динарској противвредности и на период од 3 године од дана извршене рефундације.
Детаљне информације и образац захтева за повраћај ПДВ можете преузети на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:
www.minrzs.gov.rs/pravo-na-povracaj-pdv.html

СПОНЗОРИ