Мапа сајта Штампај
facebook youtube instagram email call lokacije
logo

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије - СПИКС

Union of Persons with Paraplegija and Quadriplegija of Serbia

logo О НАМА


УПРАВНИ ОДБОР

Члановима 25. до 28 Статута регулисан је рад Управног одбора.

Управни одбор је извршни орган Скупштине и има 7 чланова.
Чланове Управног одбора бира Скупштина Савеза из редова чланства Савеза, на основу предлога председника Управног одбора. Из једне чланице у Управни одбор се може бирати један члан. Мандат чланова УО траје четири године. Исто лице може бити бирано више пута узастопно.

Чланови Управног одбора присуствују седницама Скупштине.
Надлежност Управног одбора је да:
 • доноси пословник о свом раду и друга општа акта која нису у надлежности Скупштине;
 • припрема седнице Скупштине, а између седница, руководи радом Савеза;
 • извршава одлуке и закључке Скупштине и подноси извештај о раду;
 • управља и располаже имовином и средствима Савеза у складу са Законом и одлукама Скупштине;
 • утврђује предлоге финансијског плана, доноси одлуке о реализацији;
 • утврђује предлоге Статута и других аката које доноси Скупштина, као и предлоге њихових измена и допуна;
 • доноси одлуку о новим изборима за Скупштину Савеза;
 • утврђује број представника у Скупштини, а на основу верификованог чланства;
 • одлучује у првом степену о пријему у чланство и искључењу из чланства у Савезу;
 • доноси одлуку о организовању и одржавању Републичких спортских игара и других манифестација;
 • предлаже Скупштини одборе, комисије и друга повремена и стална радна тела;
 • према потреби, формира комисије и друга повремена и стална радна тела;
 • расписује огласе и конкурсе;
 • усваја Општи акт о систематизацији радних места;
 • именује секретара Савеза;
 • утврђује и спроводи протоколе о међународним односима и сарадњи по питањима положаја особа са инвалидитетом.
Управни одбор заседа најмање четири пута годишње, а по потреби и више.
Седнице Управног одбора сазива председедник Управног одбора (УО).
Седница УО се обавезно сазива у року од 20 дана по захтеву већине чланова УО.
Седницом Управног одбора председава председник Управног одбора.
У раду Управног одбора учествује секретар Савеза без права одлучивања.

Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.

Пајевић Михаило
Гладовић Бојана
Милутиновић Бојан
Грбовић Кристина
Божић Марија
Костић Јелена
Петковић Зоран

СПОНЗОРИ