Organizacije članice | Udruženje paraplegičara nišavskog okruga Niš

Adresa:

18000 Niš, ul.Sokobanjska br.71a

Tel/faks:

+ 381 18 585-353 / + 381 18 800-894

E-mail:

upnonis@yahoo.com; aneta_ilic@yahoo.com

WEB:

facebook strana

Registarski broj:

212-75/95 od 20.06.1995.

Matični broj:

17036785

Šifra delatnosti:

 

Tekući račun:

200-2235770101002-25

P I B:

101531946

 

Opis i ciljevi programa u periodu od 5 godina, usklađen sa državnimo dredbama i okvir strateškog plana za period 2013. – 2017. godine

U pisanju strateškog plana učestvovalo je rukovodstvo udruženja - UPRAVNI ODBOR, nadzorni odbor i aktivni članovi koji su bili zainteresovani za određene teme. ANALIZA ORGANIZACIJE:


Udruženje paraplegičara nišavskog okruga (UPNO) je udruženje građana, humanitarna, neprofitabilna organizacija. Sve aktivnosti udruženja usmerene su ka poboljšanju uslova života članova udruženja i ostalih osoba sa invaliditetom.


- VIZIJA ORGANIZACIJE

- UPNO će postati deo razvijene lokalne zajednice koja podiže svest građana pokretanjem i realizacijom lokalnih, regionalnih i međunarodnih inicijativa i programa (sistema) podrške za OSI usmerenih ka promociji inkluzije kao osnovnim preduslovima za priključivanje modernim i demokratskim društvima u EU.


- MISIJA ORGANIZACIJE

- UPNO je udruženje građana - naša misija je poboljšanje uslova života naših članova, podizanje svesti stanovništva o problematici sa kojom se suočavaju OSI kao i promovisanje jednakih prava za sve.

- Sve aktivnosti udruženja usmerene su ka poboljšanju uslova života članova udruženja i ostalih osoba sa invaliditetom.

- STRUKTURA ORGANIZACIJE

- Udruženje paraplegičara nišavskog okruga (UPNO) registrovano je u MUP-u Niš 1995. godine. Članovi smo Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije od samog osnivanja.

- Udruženje okuplja članove sa povredom ili nekim od oboljenja kičmenog stuba sa teritorije Niš-a i nišavskog okruga (50 % članstva čine paraplegičari/korisnici mehaničkih kolica, dok drugu polovinu čine u najvećem broju kvadriplegičari/korisnici elekto-motornih kolica koji su potpuno zavisni od tuđe nege i pomoći a nemaju P.A. pa samim tim mali broj njih se pojavljuje često u javnost, dok manji broj čine članovi koji se otežano kreću uz pomoć štaka, ortoza,... itd).

- Trenutno u članstvu imamo 50 osoba sa ovog područja.

- Udruženjem upravlja Upravni odbor koji ima 5 članova i sekretara koji je ujedno i član U.O. Predsednik U.O. je ujedno i predsednik udruženja. Rad U.O. kontroliše Nadzorni odbor u kom se nalaze 3 člana.


*SWOT analiza*

SNAGE

Iskusan rukovodeći tim, kvalitet usluga i projekata, programske aktivnosti, timski duh, zadovoljni članovi, članstvo u savetu za probleme OSI pri kabinetu gradonačelnika, informisanost članova. ŠANSE Porast broja članova, povoljna politička klima, kontakti sa srodnim organizacijama i zajedničke akcije/projekti/incijative, saradnja sa lokalnom upravom, korišćenje pogodnosti novih zakonskih rešenja, pojavljivanje novih donator


SLABOSTI

Finansije, nesuglasice unutar članova organizacije oko nekih problema, nedostatak tehničke opremljenosti, kombi vozila za OSI.


PRETNjE

Nedostatak sredstava, odliv kadrova, povlačenje donatora, nedostatak konkursa za projekte vezane za OSI, pojava “konkurencije”, nepovoljna politička klima, promena zakona (npr. – kao što je došlo do ukidanje civ. služenja vojnog roka).


Pozitivne rezultate organizacije iz prethodnog perioda, kojih ima zaista puno pokušaćemo da predstavimo u poslednje tri godine

Od aktivnosti koje smo implementirali poslednjih godina treba izdvojiti i pesničke susrete paraplegičara i kvadriplegičara Srbije. Ovo je prva manifestacija ovakvog tipa koju smo organizovali a da smo okupili članove udruženja iz drugih gradova Srbije. Susreti su trajali dva dana a za učesnike i goste iz drugih gradova obezbedili smo smeštaj i hranu u hotelu Ambasador u Nišu. Jedan od važnih puteva ponovnog uključivanja u društvene tokove osoba sa invaliditetom je sport. Sport je prvenstveno potreban radi povratka samopouzdanja samim osobama sa invaliditetom, a i radi lakšeg prihvatanja od strane društva, kao i u rehabilitacionom smislu. Udruženje paraplegičara je shvatilo na vreme benefit koju sport pruža pa smo od početka rada organizovali rekreativna druženja, koja su upornim radom prerasla u sportska takmičenja i treninge na lokalnom , republičnom i međunarodnom nivou.


U okviru našeg udruženja imamo sportiste koji se takmiče sledećim disciplinama:

 • Šah - Atletika
 • Bilijar - Pikado
 • Plivanje - Stoni tenis
 • Auto reli - Streljaštvo

Na Republičkim sportskim igrama koje se tradicionalno održavaju svake godine i koje su inače najveća smotra paraplegičara i kvadriplegičara u Srbiji (200-250 učesnika) naši takmičari ostvaruju brojne medalje i pehare iz godine u godinu.

Napredak u oblasti sporta nastavljen je sve učestalijim kontaktima sa Bilijar Federacijom Srbije i Crne Gore (BFSCG). Nakon nekoliko razgovora i odlaska jednog našeg predstavnika u Novi Sad, u sedište BFSCG, na konačan dogovor, uspeli smo da pokrenemo pojedinačno prvenstvo Republike Srbije u kolicima. Veliki broj članica našeg udruženja pokazalo je interesovanje za izradu ručnih radova. Japanska humanitarna organizacija (JEN) ponudila je damama u našem udruženju da sa svojim radovima, uzmu učešće na svim izložbama koje bi organizovala ova humanitarna organizacija. Svaka od 6 održanih izložbi bila je prodajnog karaktera pa su naše članice imale priliku i da zarade nešto novca. Ako analiziramo uspešnost ovih izložbi, ne može se govoriti o značajnim novčanim prihodima ali su kontakti koje smo ostvarili učešćem na izložbama veoma značajni za dalji rad članica udruženja.

U jednom periodu svoju energiju usmerili smo na održavanje građanskog foruma „OSI I LOKALNA SAMOUPRAVA“. Na tom forumu bilo je debatovanja ali su i nuđena konkretna rešenja nekih od velikih problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Na jednoj od sesija predstavnik našeg udruženja je izložio u najkraćem probleme zaposlenja osoba sa invaliditetom i pozvao prisutne donatore da iznađu načine za finansiranje projekata koji podrazumevaju upošljavanje osoba sa invaliditetom. Jedan od prisutnih gostiju na toj sesiji bio je i Ambasador Švajcarske Gaudens Ruf. Udruženje je sve sesije foruma propratilio veoma aktivno sa uvek prisutna tri svoja člana.

U maju 2008. su počeli intenzivni razgovori predstavnika niških udrženja osoba osoba sa invaliditetom i predstavnika lokalnih vlasti u vezi sa idejom da se formira Savet za pitanja osoba sa invaliditetom pri kabinetu gradonačelnika. Nakon duže rasprave oko toga koga treba da okupi Savet i koji su prioriteti konačno smo u septembru konstituisani. Svi predstavnici organizacija koji učestvuju u radu Saveta su se složili da ovaj organ, između ostalog, treba da služi za okupljanje oko najvažnijih problema koje jedno udruženje ne može samo da reši ili sama OSI, kao i za borbu za zajedničke ciljeve OSI (kroz lobiranje, peticije, inicijative, dopise...). UPNO je obezbedilo donaciju mehanickih invalidskih kolica od ROTARI KLUBA, koje je dobilo 9 naših članova koji su bili najprioritetniji.


KAPACITETI ZA UPRAVLjANjE I REALIZACIJU PROJEKTA

Iskustvo u realizaciji projekata


POSLEDNjIH NEKOLIKO REALIZOVANA PROJEKATA

Kod Međunarodne pravoslavne humanitarne organizacije (IOCC) aplicirali smo sa predlogom projekta koji je nosio naziv“RAMPA”. Cilj ovog projekta bio je podizanje svesti kod sugrađana, posebno vlasnika privatnih preduzeća, o potrebi da svaki od objekata u gradu mora biti pristupačan osobama koje su korisnici invalidskih kolica. Osnovna aktivnost je bila medijska kampanja koja je sadržala televizijske emisije i spotove ali i radio džinglove. U TV emisijama učestvovala su lica iz javnog života, uglavnom poznati muzičari iz Niša i Beograda. Medijska kampanja je trajala 6 meseci, od početka jula do kraja decembra.


Mi smo na konkursu HANDICAP INTERNATIONAL pod pokroviteljstvom Biroa za humanitarnu pomoć evropske unije (ECHO) učestvovali sa predlogom projekta “SAMOZAPOŠLjAVANjE OSOBA SA PARAPLEGIJOM”. Ovim predlogom projekta predviđeno je osposobljavanje za rad u keramičkoj radionici jednog broja naših članova. Pored toga obezbeđene su i peći za keramiku kako bi moglo da se radi. Radionica je radila u sklopu udruženja. Planirano je da osnovna delatnost radionice bude izrada obeležja za preduzeća, organizacije i institucije na predmetima od keramike i stakla. Nakon što smo obavešteni da smo dobili sredstva 25. juna u Beogradu potpisan je sa donatorom HANDICAP INTERNATIONAL ugovor kojim su predviđene obaveze našeg udruženja i donatora. Sledila je organizacija obuke koju je sprovelo niško Udruženje zanatlija. Ovom obukom je predviđeno dobijanje sertifikata (diploma) kojima se potvrđuje obučenost za rad. Završni čin organizacije rada bilo je 17. oktobra, svečano otvaranje radionice koja se nalazila u ulici Radoja Domanovića 3. Vrpcu je preskao i radionicu otvorio tadašnji predsednik I.O. S.O. Niš, gospodin Toplica Đorđević. Na otvaranju je razgovarano o mogućoj saradnji opštine i našeg udruženja u cilju podrške radu radionice. Program rada bio je zanimljiv raznim institucijama, preduzecima i organizacijama jer se tiče izrade obeležja na upotrebnim predmetima od keramike i stakla. Medđutim, ni pored svih naših napora nismo uspeli da se izborimo sa jeftinom kineskom konkurencijom i doživeli smo loše iskustvo vezano za radionicu, ali ne u potpunosti, jer je naša članica zahvaljujući radu u radionici ostvarila dve godine radnog staža i stvorila uslov za odlazak u invalidsku penziju koju je i ostvarila, što znači da je glavni cilj projekta ispunjen kao što i sam naziv istog kaže “SAMOZAPOŠLjAVANjE OSOBA SA PARAPLEGIJOM”.


Naziv projekta “AKTIVNIJI ŽIVOT UZ VOZAČKU DOZVOLU”


Podnosilac predloga projekta udruženje paraplegičara nišavskog okruga

Lokacija projekta - Niš, Nišavski okrug

Kratak opis projekta - Projekat se bavi promocijom sticanja vozačke dozvole za osobe sa fizičkim invaliditetom. Sticanjem vozačke dozvole OSI postaju jače, sa više pouzdanja, samopoštovanja, većom mobilnošću i znatno većom samostalnošću, što je dobro za njih, ali i za njihovu porodicu i društvo u celini. Postiže se i mogućnost zapošljavanja, a preventivno sprečava i institucionalizacija. Medijskom pokrivenošću podiže se svest šire populacije o mogućnostima OSI, a ne potenciraju se samo njihove nemogućnosti. Rigoroznim lekarskim pregledom napraviće se trijaža OSI koje mogu pohađati kurs vožnje. Šest osoba je završilo kurs vožnje na dva vozila koja su adaptirana, a istruktori edukovani. A onda je zbog ogromnog interesovanja MRSP još jednom podržalo isti projekat kada je još 6 OSI dobilo vozačku dozvolu, što je ukupno 12 OSI koje su dobile vozačku dozvolu za upravljanje putničkim vozilom a sve o trošku projekta.

Ciljne grupe -osobe sa fizičkim invaliditetom

-porodica i prijatelji

-druge auto škole

-šira društvena zajednica


Svrha projekta - Podizanjem svesti samih Osi i osoba koje nisu OSI, postiže se pozitivna društvena promena. Sticanjem nove veštine-vožnje, Osi postaju snažnije pokretljivije, motivisanije, sigurnije u sebe i u svojoj različitosti ravnopravnije sa ostalima. Projektom se inkluzija Osi u društvo konkretno realizuje. Dalekosežno smo omogućili da i druge Osi niškog regiona imaju mogućnost da na adaptiranim vozilima sa ugrađenim ručnim komandama u 2 automobila u auto školi „206“ uče i polažu vozački ispit. Zainteresovanost OSI koja se konstantno povećava i njihova želja za sticanjem nove veštine.

Trajanje projekta 7 meseci

Glavne aktivnosti projekta

 1. U okviru Udruženja formiraće se tim koji će sprovesti implementaciju ovog projekta. Koordinator i njegov pomoćnik će odraditi sve predviđene aktivnosti projekta.
 2. Usvojeni plan rada uzeće u obzir sve predviđene aktivnosti projekta i njohov vremenski okvir.
 3. . Pismenim putem obavestiće se sve organizacije OSI o mogućnostima obuke i načinu prijavljivanja.
 4. organizacija odlaska kandidata u Dom zdravlja Niš zbog dobijanja lekarskog uverenja.
 5. Kandidate će odabrati koordinator i njegov pomoćnik među prijavljenima koji budu prošli lekarski pregled.
 6. U dva pogodna vozila, marke “PEŽO 206” su ugrađene atestirane ručne komande u auto školi “206” u Nišu a instruktori su edukovani za obuku kandidata koji su OSI, trenutno rade sa OSI zahvaljujući predhodna 2 projekta “Aktivniji život uz vozačku dozvolu” Upno-a Niš, tako da bi smo ovde upisali buduće kandidate potpuno zadovoljni dosadašnjim iskustvom i saradnjom sa pomenutom auto školom i utiscima kandidata .
 7. Za kandidate koji su odabrani biće organizovan prevoz od kuće do auto škole zbog teorijske obuke kao i kasnije prevoz za polaganje testa i odlazak i povratak sa časova praktične vožnje, kao i za polaganje ispita ( u dva roka).
 8. U početku i krajem Projekta , o Projektu i njegovim rezultatima bili su upoznati i mediji.
 9. . Tokom trajanja Projekta vršila se kontinuirana evaluacija i monitoring.
 10. Tokom trajanja Projekta pisali su se i podnositi finansijski i narativni izveštaji.

Ukupna finansijska sredstva od MRSP 572.941,00 din


Koordinator projekta (ime, prezime, mobilni telefon i e-mail) Aneta Ilić 064 116 25 33, i-mail: aneta_ilic@yahoo.com


Naziv projekta “RAMPA- N.K.C.”

Uloga vašeg udruženja (nosilac projekta ili partner), način na koji smo učestvovali u realizaciji projekta i koliko zaposlenih je bilo uključeno u projekat :

D.O.O. ”I.P.I. INTERPROJEKT INŽENjERING”, bio je zapošljen njihov tim stručnjaka (sa čijom smo saradnjom u potpunosti zadovoljni) i koordinator UPNO-a

Lokacija na kojoj je projekat realizovan Niški kulturni centar, Niš


Najznačajniji rezultati projekta Učinili smo N.K.C. (najznačajnija institucija u gradu po pitanju kulturnih dešavanja) pristupačnim OSI i na taj način doprineli socijalizaciji istih. Rampa je urađena tako da su ispoštovani svi standardi za nesmetano kretanje korisnika invalidskih kolica i drugih (majke sa decom u kolicima, starije osobe).

Partneri projekta (za one projekte u kojima ste bili nosilac projekta)

Donator Philip Morris International-a (PMI) u Srbiji koji danas posluju kroz DIN „Fabriku duvana“ a.d. Niš Troškovi projekta 7.000,00 eur


Naziv projekta “OBRAZOVANjE-DOSTUPNO SVIMA”

Uloga vašeg udruženja (nosilac projekta ili partner), način na koji smo učestvovali u realizaciji projekta i koliko zaposlenih je bilo uključeno u projekat - Bili smo partneri NIŠKOM UDRUŽENjU STUDENATA SA HENDIKEPOM na ovom projektu i organizatori tribina o pristupačnosti objekata od javnog značaja OSI sa akcentom na obrazovne institucije.

Lokacija na kojoj je projekat realizovan - Niš

Najznačajniji rezultati projekta - Podizanje svesti javnosti o značaju inkluzivnog obrazovanja kroz mnoštvo organizovanih tribina i okruglih stolova.

Donator SHARE-SEE

Troškovi projekta 8.986,00 eur


Naziv projekta “MOJ GRAD - TVOJ GRAD”

Objekat (prostor) i lokacija realizacije projekta Svih 5 G.O. u Nišu

Najznačajniji rezultati projekta - Često u razgovorima o pristupačnosti objekata, sa predstavnicima vlasti i nadležnih institucija, nailazimo na izgovor nedostatka finansijskih sredstava. Veliki broj do sada urađenih studija o pristupačnosti demantuje takve tvrdnje da se radi o skupim zahvatima i može se steći utisakk da ne postoji dovoljno interesovanje za rešavanje ili svest o značaju ovog problema. Osnovni cilj je informisanje OSI o pristupačnosti grada Niša, kako iz Niša tako i OSI iz drugih gradova koje dolaze u Niš, podizanje svesti kod sugrađana o potrebi postovanja različitosti u drustvu i potrebi da se gradske institucije učine pristupačnim za sve osobe sa invaliditetom.

Uloga vaše organizacije (nosilac projekta ili partner) način na koji smo učestvovali u realizaciji projekta i koliko zaposlenih je bilo uključeno u projekat - Udruženje paraplegičara /nosioc projekta/ je uspešno imlementiralo projekat.

Štampanjem karte grada sa obeleženim pristupačnim objektima informisali smo OSI (kako bi što bolje iskoristili prostor grada Niša za nesmetano kretanje), stručnu javnost, medije, predstavnike nadležnih gradskih institucija i obrazovne i zdravstvene ustanove šta je zapravo pristupačna sredina i kako treba da izgleda u praksi. Donator MRSPNajpreciznija definicija invalidnosti je da INVALIDNOST NE PREDSTAVLjA HENDIKEP VEĆ SMANjENU MOGUĆNOST FUNKCIONISANjA USLED NEPRISTUPAČNE SREDINE. Mnogi od projekata koje je naše Udruženje realizovalo odnosi se upravo na uklanjanje arhitektonskih barijera obizorm da su 99 % naših članova korisnici nvalidskih kolica.

Nakon čega je usledila realizacija projekta „NEOMETANO KRETANjE“ Osnovna ideja projekta je bila da se animira lokalno stanovništvo da prepozna prepreke za mobilnost u svom okruženju i da ih što detaljnije mapira. Projektom se ukazuje da problem pristupačnosti ne pogađa samo mali broj osoba sa invaliditetom, već da je to problem celokupne zajednice (po istraživanju eksperata Mreže Evropskog koncepta pristupačnosti, i do 40% stanovnika je ugroženo nepristupačnim okruženjem). Glavne celine akcije su: obuka aktivista i aktivistkinja koji će biti uključeni u projekat, animiranje javnosti kroz različite kanale komunikacije da mapiraju prepreke za mobilnost u svom okruženju, izrada grubih slikovitih rešenja za uočene prepreke i njihovo predstavljanje javnosti i nadležnim službama. Podizanje svesti u lokalnoj zajednici o postojanju prepreka za mobilnost, čije bi uklanjanje svima olakšalo kretanje (ne samo osobama sa invaliditetom, nego i roditeljima sa decom, starijim osobama, itd..). Druga instanca je upoznavanje nadležnih institucija sa preprekama koje su mapirali sami građani i predlozima rešenja za uklanjanje tih problema uz sugestiju da je većina njih lako rešiva i da je neke moguće otkloniti bez velikih ulaganja (najskuplja intervencija je postavljanje lifta u javnim objektima). Osnovna poruka koju projektni tim uputućuje ovim projektom je da je realizacija pristupačnosti zakonska obaveza, odgovornost društva i pitanje ljudskih prava, a ne potreba manjine.


Projekti realizovani tokom 2013. i 2014. godine:

Naziv projekta “SAMOSTALNOST“

Uloga vašeg udruženja (nosilac projekta ili partner), način na koji smo učestvovali u realizaciji projekta - Koordinacija projektnog tima sa personalnim asistentima i korisnicima. Na projektu je radilo 6 personalnih asistenata i 2 člana projektnog tima

Lokacija na kojoj je projekat realizovan Grad Niš – sve opštine

Najznačajniji rezultati projekta - 6 osoba sa invaliditetom je koristilo usluge P.A. koje je projektni tim odabrao, nakon čega je grad Niš prepoznao neophodnost da troje od njih dobije stalnog P.A. koje finansira budžet grada Niša.

Donator MRSP

Troškovi projekta 749 937,00 rsd


Zatim smo realizovali projekat JAVNIH RADOVA posredstvom NSZ – Niš, tako da smo u peridu u 2013. imali 1 zaposlenu OSI kao OSI bez radnog iskusta (Bojan Stamenković), a nakon godinu dana sticanja iskustva naredne godine (2014) Bojan Stamenković je postao RADNI ASISTENT, dok smo iste godine zaposlili i Branku Krstić kao OSI bez radnog iskusta čiji je Bojan Stamenković bio MENTOR kao RADNI ASISTENT.

Sredina u kojoj naša organizacija radi je dobra u toj meri što OSI organizacuje imaju dobar odnos. Sa ostalim NVO organizacijama koje se pretežno bore za ljudska prava imamo odličnu saradnju Saradnju sa Mrežeom CHRIS- Odbora za ljudska prava Niš sa kojima smo potpisali sprazum o saradnji Otvoreni forum – “Uklonimo barijere – jednakost za sve” itd.


Strateški ciljevi i zadaci:

1. Od osnivanja do danas rad na dostizanju osnovnog cilja (da se poboljšaju uslovi života naših članova) odvija se u tri pravca.

1.2 Prvi je saradnja sa organizacijama u našoj zemlji koje okupljaju osobe sa invaliditetom i nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava. Drugi je saradnja sa lokalnim i republičkim vlastima, dok je treći saradnja sa donatorima iz inostranstva.

1.3 Saradnja sa Vladom Srbije odvija se uglavnom uz posredovanje Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.

2. Osnovni cilj nam je da nastavimo realizaciju programskih aktivnosti koje negujemo poslednjih 5 godina i kojima su članovi udruženja zadovoljni, kao i implementaciju projekata (gore navedeno) sličnih i novih i tokom perioda od 2013-2017. g.

3. Učešće što većeg broja članova na predavanjima, seminarima, edukacijama i radionicama u samom udruženju i u organizaciji drugih u cilju osnaživanja kapaciteta udruženja.

4. Ciljevi iz oblasti socijalne zaštite biće unapređivani kroz koordinisanje sa UPRAVOM ZA DEČIJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU. Dalji ciljevi se ogledaju i u poboljšanju sistema obrazovanja, pristup profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, kulturi, sportu i rekreaciji kao i organizacije osoba sa invaliditetom i njihov položaj u društvu, prikupljanje i analiza podataka i informacija, zastupanje i promena stava, nediskriminacija, pravda i ljudska prava, razvoj kapaciteta i osposobljavanje osoba sa invaliditetom kroz različite vrste edukacija, bavljenje lokalnih vlasti pitanjima invalidnosti, poboljšanje pristupa informacijama, poboljšanje pristupa zapošljavanju za osobe s invaliditetom, kao i aktivnosti u korist podgrupa ovih ljudi i njihovih porodica, širenje znanja o oblastima važnim za osobe sa invaliditetom i prenošenju znanja partnerima, zastupanju za jaču institucionalnu posvećenost, kao i za posvećenost donosilaca odluka.

4.1. Ovim pitanjima baviće se sekretar, predsednik, članovi upravnog odbora, članovi koji poseduju znanje iz određene oblasti kao i saradnici iz drugih NVO i angažovani stručnjaci tokom perioda od 2013-2017. g

5. Uopšteno gledano, treba napraviti jasan prelaz od ‘medicinskog pristupa’ osobama sa invaliditetom - koji još uvek postoji - na ‘socijalni model’

5.1 To ćemo postići lobiranjem, organizovanem tribina, okruglih stolova, seminara, podizanjem, svesti kod ljudi putem medija tokom perioda od 2013-2017. g.

6. Takođe, treba nadoknaditi nedostatak podataka i mehanizama za praćenje i evaluaciju kroz umrežavanje grupa koje se bave različitim pitanjima invalidnosti, sa ciljem osnivanja šireg pokreta za podršku osobama sa invaliditetom što je takođe potrebno podržati.

6.1. Ovim pitanjima baviće se sekretar, predsednik, članovi upravnog odbora, članovi koji poseduju znanje iz odredjene oblasti kao i saradnici iz drugih NVO i angažovani stručnjaci tokom perioda od 2013-2017. g.

7. U decembru 2006 Generalna skupština UN usvojila je Konvenciju o pravima lica sa invaliditetom i uz to Opcioni protokol. Ova Konvencija je stupila na snagu u maju 2008. godine, i predstavlja ključ kojim se otvaraju kapije društva u kome su osobe sa invaliditetom nevidljive i tretiraju se kao 'objekti' kojima je potrebna društvena pomoć, a ne kao subjekti koji su nosioci prava.

7.1. Da bi se obezbijedilo poštovanje opštih principa Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, treba da se razviju programi za društveni i ekonomski razvoj osoba sa invaliditetom u svom neposrednom okruženju. Ovim pitanjima baviće se sekretar, predsednik, članovi upravnog odbora, članovi koji poseduju znanje iz određene oblasti kao i saradnici iz drugih NVO i angažovani stručnjaci tokom perioda od 2013-2017. God.

8 Što se tiče demokratskog upravljanja, učešće u inkluzivnim procesima, jačanje upravljačkih institucija, demokratsko upravljanje prema međunarodnim principima imaju važan uticaj u smislu politika i programa. Nemogućnost pristupa biračkim mestima i vladin odgovor u nastojanju da zaštiti OSI od zlostavljanja i zanemarivanja važna su pitanja.

8.1 Ovim se treba baviti upućivanjem dopisa, pojavljivanjem u medijima. Ovim pitanjima baviće se sekretar, predsednik, kao i saradnici iz drugih NVO i angažovani stručnjaci tokom perioda od 2013-2017. G

9 Sprečavanje krize i obnova – ratni sukobi i prirodne nesreće prouzrokuju veliko povećanje broja OSI. Postojanje minskih polja, na primer, može voditi do stalnog porasta invaliditeta.

9.1. Potrebno je organizovati 3 tribine godišnje koje se bave ovom problematikom koje bi bile medijski propraćene tokom perioda od 2013-2017.g . Ovim pitanjima baviće se sekretar, predsednik, kao i saradnici iz drugih NVO i angažovani stručnjaci.

10 Postoji veliki broj članova, koji imaju zelju da se nečim bave a da pri tom od svog rada mogu i da zarade ali nisu u situaciji da izađu iz kuće.

10.1. Zato smo rešili da izvrsimo preciznu evidenciju potreba i mogucnosti nasih clanova koji se nalaze u ovakvoj situaciji. To istrazivanje ce nam pomoci da pripremimo predlog projekta kojim bi se od donatora trazila sredstva za zapocinjanje implementacije projekta “POSAO U KUĆI”. Ovaj predlog projekta će sadržati konkretna rešenja organizacije posla i trzista. Ovim projektom baviće se sekretar, predsednik i angažovani stručnjaci tokom perioda od 2013-2017. God.

11 Obzirom da u udruženju imamo ljude koji se ili amaterski ili profesionalno bave fotografijom došli smo do ideje da pokušamo da otvorimo fotografsku radnju, putem konkursa koji podržavaju preduzetništvo.

11.1. Ispitivanje tehničkih mogućnosti za realizaciju uslova u (gore pomenutoj) radionici mogu li se u potpunosti prilagoditi osobama koje su korisnici invalidskih kolica, kada budemo okončali, pristupićemo izradi predloga projekta. Ovaj predlog projekta će sadržati konkretna rešenja organizacije posla i tržišta. Ovim projektom baviće se sekretar, predsednik i angažovani stručnjaci tokom perioda od 2013-2017. god. Mogućnosti i izvori finansiranja (budžet za strateške ciljeve i zadatke)

Neophodna sredstva za rad i sprovođenje programskih aktivnosti UPNO dobija od MINRZS-a i iz budžeta grada Niša. Drugi donatori su oni koji podrže projekte, nemamo stalne donatore (osim prethodno pomenutih), ali se konstantno trudimo da ih pronađemo.

Za realizaciju strateškog plana, mnoge aktivnosti nas neće koštati, npr. medijski prostor, iznajmljivanje sala i opreme, dok troškovi prevoza, honorari stručnjaka, komunikacija, štampani materijal itd trebaju biti pokriveni. Za neke od ciljeva strateškog plana dobićemo novac iz budžeta grada Niša jer ćemo ih uvrstiti u plan za finansiranje programskih aktivnosti udruženja, dok ćemo za ostalo lobirati kod donatora.

Usklađenoi su nam programi i projekti sa Akcionim planom održivog razvoja Grada Niša

Posedujemo kancelarijski prostor na adresi ul. Bulevar Nemanjića br. 26, M.K. "Božidar Adžija" 18000 Niš (fotografije kancelarije u prilogu) - prilagođavanje radnog mesta je finansirala NSZ - kupljen je računar, sto za računar, kancelarijska fotelja, frižider, postavljen je laminat, instalirani su programi: JAWS i AnReader,... (za slepe i slabovide osobe - Branku Krstić koja je u radnom odnosu kao OSI bez radnog iskustva, dok je naš član Bojan Stamenković RADNI ASISTENT, a udruženje poslodavac, po ugovoru. Ponosni smo na sve što smo uradili vezano za zapošljavanje OSI u udruženju preko NSZ.


Aneta Ilić