Organizacije članice | Udruženje osoba sa invaliditetom paraplegije i kvadriplegije Ada Čukarica BEOGRAD
slika

UDRUŽENJE OSI PARAPLEGIJE I KVADRIPLEGIJE ADA-ČUKARICA

je nevladina humanitarna organizacija registrovana krajem 2009. godine , shodno novom Zakonu o udruženjima iz 2009. godine sa sedištem u Beogradu, opština Čukarica, a radi okupljanja paraplegičara, kvadriplegičara i svih drugih osoba sa invaliditetom u cilju njihove pune integracije u društvo.

Sveprisutna marginalizacija, nedovoljna briga javnog i privatnog sektora i teška socijalno-ekonomska situacija invalidske populacije dovela je do formiranja ove nevladine organizacije.

Udruženje je krovnog karaktera i u toku je prijem novih članova sa kompletnom socijalnom kartom i medicinskom dokumentacijom radi izrade registra članova.

Želimo da izgradimo sopstvene kapacitete po ugledu na uspešne evropske nevladine organizacije i tako postanemo nezaobilazan faktor u društvenim promenama koje se tiču invalidske populacije.

Naša misija je: Ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom predviđenih međunarodnim i domaćim zakonodavstvom kroz poboljšanje izuzetno teškog socijalno-ekonomskog statusa, izmene i dopune zakonske regulative i integraciju u društvene tokove.

Pripremili smo nekoliko projekata čiji su ciljevi:

  • watchdog aktivnosti usmerene na praćenje primene zakonske regulative koja se odnosi na OSI, i uticanje na njihovo dosledno sprovođenje, razvijanjem prevencije i sprečavanjem diskriminacije;
  • senzibilisanje društva za probleme i prava OSI sistematskom i planskom edukacijom, informisanjem i uklanjanjem postojećih stereotipa i predrasuda;
  • obezbeđenje OSI adekvatan standard življenja i socijalnu sigurnost;
  • obezbeđenje socijalnih,zdravstvenih i drugih usluga u skladu sa realnim potrebama i međunarodnim standardima;
  • primena politike jednakih mogućnosti u oblasti zapošljavanja,rada,obrazovanja,kulture, sporta, rekreacije i stanovanja;
  • omogućavanje pristupa OSI njihovom životnom okruženju, sredstvima javnog prevoza, institucijama, uslugama, sistemima komunikacije i informacijama planskim i osmišljenim uklanjanjem barijera i izgradnjom pristupačnih objekata i usluga.

Shodno Reformi socijalne politike u Srbiji, želimo da participiramo u izgradnji i jačanju partnerstva imeđu lokalne samouprave u Čukarici i organizacija civilnog društva u cilju smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, kroz izradu Lokalnog akcionog plana za socijalnu politiku, dok na nivou Beograda, Srbije i Balkana tražimo partnere uz čiju pomoć ćemo ojačati sopstvene kapacitete u izgradnji civilnog društva.

Udruzenje paraplegije i kvadriplegije Ada-Cukarica, PIB: 106411288; MB: 28002530; SIFRA DELATNOSTI: 9499 11030 Cukarica, Obalskih radnika 39, prostorije mesne zajednice na Cukarickoj padini.
0113573245; 0631813444
adacukarica.handicap@live.comZoran Milovanovic, predsednik